Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling arkivpersonale, leiarar og sakshandsamarar

Arkivpersonale sitt ansvar

> journalføring

 • Registrera og journalføra inngåande post i Elements
 • Kvalitetsikra og journalføra inngåande post oppretta av sakshandsamar (status S)
 • Kvalitetsikra og journalføra utgåande post og andre eigenproduserte dokument med status F/E

> arkivering

 • Oppretta nye arkivsaker i samband med postregistrering
 • Kvalitetsikra saker oppretta av sakshandsamar (status R), påføra arkivkode mm
 • Bevaringsvurdera nyoppretta saker
 • Vurdera sakstittel i høve utvikling i saka, evt justera klassering, bevaring
 • Vurdera om det er aktuelt å lenka saker
 • Avslutta saker

> innsyn, utlån

 • Ekspedera innsynskrav i all offentleg post
 • Henta fram dokumentasjon etter førespurnad frå sakshandamar

 

Sakshandsamar sitt ansvar

 • All dokumentproduksjon skal skje i Elements eller eit fagsystem
 • Ha oversikt over saksmapper som er til handsaming
 • Avslutte saksmapper som er ferdighandsama (Elements: Ferdigstill sak)
 • Importra epost til Elements (evt vidaresenda til post@stord.kommune.no)
 • Levera personleg adressert papirpost til Dokumentforvaltninga/Fellestenester for registrering/skanning
 • Sakshandsamar kan oppretta inngåande post sjølv om det hastar med å gje svar
 • Innregistrert post i Elements som vert levert til skanning, skal vera påført løpenr
 • Kontrollera om offentlegvurderinga utført av Fellestenester, er rett
 • Avskriva inngåande og interne dokument som er handsama
 • For papirbaserte arkivdelar: Levera papirkopi av eigenproduserte dokument til arkivet

  

Leiar sitt ansvar

 • Gjennomgå og fordele post til sakshandsamar
 • Utføra offentlegvurdering
 • Sjå til at restanselister vert følgd opp
 • Vektlegga krav til dokumentasjon av all sakshandsaming
Laster...